SEJLSPORTS-SEKTIONEN SJÆLLAND
SÆRSKILTE REGLER

FØRER AF SEKTIONENS BÅDE SKAL SÆTTE SIG GRUNDIGT IND I DISSE REGLER.

HUSK AT lystsejlads er hverken billigt eller ufarligt.

Sejlsports-sektionen kan holde prisen nede på et rimeligt niveau, da vi er mange til at bære byrden, men sikkerheden (personlig sikkerhed) er noget den enkelte selv har ansvar for. Begge dele er dog afhængig af, at ALLE BEHANDLER MATERIELLET SOM DERES EGET !!!

Følgende 'Særskilte Regler' fastlægges af sektionens bestyrelse jævnfør sektionens vedtægter, og alle medlemmer har p.g.a. ovenstående pligt til at overholde disse.

Hovedpunkter


Krav til fører af sektionens fartøjer til top

Enhver fører (ansvarshavende ombord) af sektionens fartøjer skal kende og overholde sektionens vedtægter og særskilte regler, samt som minimum være i besiddelse af et fuldgyldigt Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

Duelighedsbeviset er dokumentation for, at indehaveren har et minimum af kvalifikationer i såvel teoretisk som praktisk sejlads:

1. PRAKTISK SEJLERERFARING:
 • Erhvervelse af den fornødne sejlads-praktik kan ske ved tilfredsstillende gennemførelse af sektionens sejlerskole.
 • Dokumentation af tilfredsstillende erfaring:
  • Tilfredsstillende gennemførelse af sektionens sejlerskoles afsluttende praktiske prøve eller tilsvarende jfr. sidste afsnit.
  • Prøven omfatter de for Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis (praktisk del) beskrevne discipliner og følger de herfor gældende regler for bestået / ikke-bestået.
  • Prøven står åben for alle sektionens medlemmer, og kan efter aftale med skolelederen kan prøven aflægges for sektionens censor, så Søfartsstyrelsens duelighedsbevis for fritids- sejlere (praktisk del) kan erhverves.
  • Indehavere af Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis (praktisk del) udstedt inden for de seneste 5 år, behøver ikke at gennemgå sektionens praktiske prøve, men kan i stedet dokumentere sine færdigheder overfor skolelederen eller en af denne udpeget instruktør ved sektionens sejlerskole ved en prøvesejlads. Skolelederens/instruktørens bedømmelse af færdighederne er inappellabel.
2. TEORETISK VIDEN:
 • Erhvervelse af den fornødne teoretiske viden kan ske ved tilfredsstillende gennemførelse af aftenskolernes kurser i navigation, eller ved tilfredsstillende gennemgang af sektionens sejlerskoles teoretiske del.
 • Dokumentation af tilfredsstillende erfaring.
  • Tilfredsstillende gennemførelse af sektionens sejlerskoles afsluttende teoretiske prøve.
  • Denne prøve omfatter de for Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis teoretiske del) beskrevne discipliner og følger de herfor gældende regler for bestået / ikke-bestået.
  • Prøven aflægges for sektionens censor, så Søfartsstyrelsens duelighedsbevis for fritidssejlere (teoretiske del) kan erhverves.
  • Indehavere af Søfartsstyrelsens Duelighedsbevis (teoretisk del) udstedt inden for de seneste 5 år, behøver ikke gennemgå sektionens teoretiske prøve.

Brug af VHF-sendere/modtagere til top

Telestyrelsen kræver, at brugere af sendeudstyr i fartøjer med VHF har som minimum erhvervet begrænset Certifikat som radiotelefonist (VHF).

Sektionen kan arrangere uddannelse i og erhvervelse af VHF-certifikat.

Omkostninger til fremmed censor m.v. for aflæggelse af prøve betales af den/de prøveaflæggende medlem(mer).


Regler for sejlads med sektionens fartøjer til top

1. KONTROLLER FØR SEJLADS:
 • eksisterende vejrforhold
 • vejrudsigterne for planlagte farvand
 • fartøjets brændstofbeholdning
 • fartøjets sikkerhedsudstyr (checkliste i bådens info-mappe)
  • 4 Røde håndblus
  • 2 Røde faldskærmsblus
  • 4 Hvide håndblus eller signalpistol med patroner
  • 1 Redn.-/svømmevest m.fastgjort fløjte pr. besætningsmedlem (krav) og stobelys
  • 1 Sikkerhedssele m. livline pr. besætningsmedlem
  • 1 Redningskrans med automatisk lys
  • 1 Wiresaks eller 1 nedstryger med Highspeedklinge
  • 1 Anker forsynet med min. 30 m. ankerline
  • 1 Kompas
  • 1 Tågehorn
  • 1 Radarreflektor
  • 1 Pøs eller lænsepumpe passende til bådens størrelse
  • 1 Kasteline (15 meter flydbar)
  • 1 Nødhjælpskasse tilstrækkeligt udstyret til 1.hjælp
  • 1 Radiomodtager til FM og AM.
  • 1 Vandtæt håndlygte med reservebatterier
  • 2 Ildslukkere
  • 1 VHF
2. DER MÅ SEJLES, NÅR FØLGENDE ER OPFYLDT:
 • booking er oprettet i sektionens kalender i "www.isejler.dk"
 • fører har duelighedsbevis for fritidssejlere.
 • max.besætning på 6 personer ikke er overskredet.
 • det tilrådes, at der foruden fører er mindst 1 besætningsmedlem over 15 år.
3. UNDER SEJLADS SKAL:
 • alle om bord bære typegodkendt redningsvest.
 • bådens logblad føres løbende.
 • regler for godt sømandskab overholdes; herunder internationale-, nationale-, lokal-søvejsregler og ordensregler for den havn, man befinder sig i.
4. VED AFSLUTNING AF SEJLADS SKAL:
 • brændstoftanken skal minimum være halvt fuld
 • der lukkes for el og gas
 • konstaterede skader og mangler anføres på fartøjets logblad.
 • fartøjet afleveres forsvarligt fortøjet, klargjort og aflåst.
 • båden efterlades i ryddelig stand
5. LÅNER HÆFTER FOR:
 • lånegebyr for den bestilte periode.
 • udgifter under sejlads (til f.eks. ekstra søkort, gæsteplads i fremmed havn, evt. tilkaldt assistance).
 • skader og mangler opstået under sejladsen (udover normal slitage).
 • evt. selvrisikobeløb ved forsikringsskader.
 • betaling jævnfør efterfølgende punkt
6. MANGELFULD AFLEVERING:
 • Hvis låner ved aflevering af båden har undladt at rydde op efter sig, og dette rapporteres af eventuelt efterfølkgende låner, da kan bestyrelsen pålægge låner at betale et gebyr på 200 kr, der tilfalder sektionen.

  Gebyret trækkes i låners gageudbetaling.

7. I DIN EGEN INTERESSE:
 • check fartøjet grundigt af, når du overtager det (se checkliste i bådens info-mappe).
 • er der mangler/skader ved overtagelsen, så anfør dem på logbladet inden afgang.
 • er manglerne/skaderne væsentlige, bør du overveje at aflyse turen (du er selv ansvarlig for at båden er i sikker stand og kan evt. komme til at hæfte for evt. skader/mangler, som tidligere lånere ikke erkender).
8. VED SKADER UNDER SEJLADS:
 • kontakt snarest vedligeholdelsesgruppen og udrustningsansvarlige.
 • ved personskader: underret politi for optagelse af rapport.
 • ved skade på tredjemand eller tredjemands ejendom: underret politi for optagelse af rapport.
9. KAN DU IKKE NÅ TILBAGE TIL AFTALT TID:
 • underret snarest andre interesserede/berørte (familie, næste låner, o.s.v.).

Ansvarsområde for vedligeholdelsesgrupper og brugere til top

Bestyrelsen justerer løbende vedligeholdelsesgruppernes og brugernes ansvarsområder og meddeler medlemmerne dette ved rundskrivelser.

Medlemmerne er pligtige at følge retningslinierne, der er specificerede i ansvarsområderne.

1. VEDLIGEHOLDELSESGRUPPERNES ANSVARSOMRÅDE:
 • Forårs- og vinterklargøring
 • Søsætning og ilandtagning
 • Rigning og afrigning
 • Aflevering af sejlklare og rengjorte fartøjer ved sæson-start
 • Komplicerede reparationer og kompliceret vedligeholdelse
 • Kontakt til havnefogeder, forsikringsselskab og reparatører
 • Periodisk inspektion af fartøjernes vedligeholdelsesmæssige stand
 • Tømning af fartøjerne ved sæson-afslutning
 • Vedligeholdelse/komplettering af udrustning i vinterens løb
2. BRUGERNES ANSVARSOMRÅDE:
 • Overholdelse af sejlsports-sektionens sejlads/bestillingsregler
 • Check af sikkerheds- og redningsudstyr før start
 • Omhyggelig behandling af alt materiel under lånet
 • Stuvning af udstyr så det ikke kastes rundt under sejladsen
 • Udvisning af godt sømandskab under lånet
 • Minimalt strømforbrug for evt. beholdning i nødsituationer
 • Omtanke før og under udløb fra plads/indløb på plads
 • Opkvejling/ophængning af tovværk klar til øjeblikkeligt brug
 • Omhyggelig fortøjning og affendring
 • Omhyggelig sammenlægning af sejl
 • Småreparationer man selv kan foretage, taklinger/pæreskift ol.
 • Småjusteringer man selv kan foretage, skrue/stagstramning ol.
 • Erstatningsfremstilling af smådele f.eks. sejlpinde/sejsinger
 • Erstatningsindkøb af tabte/beskadigede smådele og forbrugsgods
 • Placering af alt grej på dets beregnede plads
 • Rengøring, oprydning, opvask, vask/fejning til perfekt rent fartøj
 • Spuling, svabring, lænsning, udluftning til perfekt rent fartøj
 • Åbning af kahytsstuverum og kantstilling af hynder for tørring
 • Lukning af søventiler efter brugen - lænseventiler undtaget
 • Ophængning af tovværk, skøder, fald m.m., så det kan tørre
 • Afbrydning af strøm ved alle kontakter/akkumulator (12 volt)
 • Efterfyldning af forbrugt dieselolie fra fartøjets beholdning
 • Omhu og omtanke ved omgangen med pantry, brændstof og motor
 • Opladning af akkumulator fra havnestik (220 volt)
 • Logbladsføring og afsendelse til ansvarshavende
 • Omgående rapportering af skader/tab/mangler/slittage
 • Omhyggelig aflåsning

Småreparationer og erstatningsindkøb skal ordnes umiddelbart efter turens afslutning og tingene anbringes i fartøjet, før det forlades. Såfremt dette er umuligt, fordi man først er i havn efter forretningernes lukketid eller mørke umuliggør reparationer, skal dette ordnes næste formiddag. Under spuling og svabring hører tillige renholdelse af vandlinie, skrogsider og fendere.

3. DAGLIG VEDLIGEHOLDELSE
 • Hvis man overtager en båd med defekter eller manglende rengøring - kontaktes den tidligere bruger direkte (cc: til sejler@isejler.dk)
 • Log-blad udfyldes og sendes som note til sejler@isejler.dk samt til den bådnsvarlige
 • De som ikke afleverer bådene i klargjort stand mister retten til en fremtidig booking (1 dag eller aften slettes af bestyrelsen).
4. PERIODISK VEDLIGEHOLDELSE
 • En gang pr. måned indkalder en af de bådansvarlige et rengørings- og eftersyns-hold til en grundig vedligeholdelses-dag.
 • Holdene bemandes med de regelmæssige brugere (skole, aftenhold og feriesejlere) - en person fra hvert indkaldt hold skal deltage.
 • Datoer udsendes med min. 4 ugers varsel.
 • Arbejdet på alle 3 både udføres samtidigt og varer ca. 4 timer (normalt en fredag aften, lørdag eller søndag).
 • Udeblivelse resulterer i mistet ret til en fremtidig booking (1 dag eller aften slettes af bestyrelsen).

Refusion af udlæg til top

Udlæg foretaget i forbindelse med indkøb, der dækkes af sejlsektionen, bliver dækket ved, at kvitteringen scannes og sendes til kassereren med oplysning om bankkonto.

Betaling for diesel til top

Aften- eller dag sejlads:
Når diesel tanken er ca. halv fuld bedes man fylde tanken op for sektionens regning. Kvitteringen scannes og sendes til kassereren med oplysning om bankkonto.

Feriesejlads
Hvis man har en eller flere overnatninger i båden, betragtes det som feriesejlads, hvor der betales efter følgende retningslinjer:
Ved turens start:
Tanken fyldes op og kvitteringen scannes og sendes til kassereren med oplysning om bankkonto.
Ved turens afslutning:
Tanken fyldes op for egen regning.


Betaling for kapsejlads til top

Den årlige kapsejladslicens for båden betales af sektionen.

Gebyr for deltagelse i kapsejlads betales af deltageren.


Bestillingsregler (Booking) til top

Ethvert medlem af Sejlsports-sektionen, der har duelighedsbevis for fritidssejlere, kan bestille et fartøj mod at betale det fastsatte lånegebyr. Den der bestiller et fartøj er pr. definition også fører af dette, og er dermed både juridisk og økonomisk ansvarlig under sejladsen. På faste sejlerhold kan ansvaret overdrages til en anden på holdet, hvilket skal fremgå at det udfyldte logblad.

Bestillinger foretages i sektionens kalender i "www.isejler.dk". Større reservationer foretages hos den reservations-ansvarlige.

1. SÆSON-BOOKING
Den reservationsansvarlige udsender før sæsonens start retningslinier for bestillinger for den kommende sæson, med angivelse af dead-lines og evt. særlige forhold. Proceduren er normalt følgende:

Bestilling/reservation fra medlemmer indsendes pr. mail til sejlsektionen på sejler@isejler.dk.

Alle bestillinger skal være den reservationsansvarlige i hænde senest den angivne dato, for at kvalificere til årets reservationer (således at kalenderen kan gives fri i følge de almindelige reservationsregler)

Prioritetsrækkefølgen for reservationer er normalt følgende, men vil i uforudsete situationer kunne afviges efter bestyrelsens beslutning:

 1. Kap- og distancesejladser arrangeret under Dansk Sejlunion (f.eks. Sjælland Rundt, Fyn Rundt, o.l. hvorimod korte kapsejladser ikke har forrang for faste sejlerhold og feriesejlads.
 2. Feriesejlads i ugerne 27-32. Der kan kun reserveres EN båd for EN uge (mandag til fredag + en weekend). Såfremt der er ledige både efter at alle reservationer er imødekommet, kan bestyrelsen godkende, at en båd udlånes til et medlem for en længere periode.
 3. Faste sejlerhold bestående af mindst 4 medlemmer af sektionen. Bestyrelsen kan dog bemyndige faste sejlerhold på kun 3 medlemmer, hvis de er villige til at tage op til 2 nye sejlere om bord, anvist af bestyrelsen eller sejlerskolen.
 4. Ønsker som ikke falder indenfor ovenstående kategorier henvises til ALMINDELIG BOOKING (se nedenfor).
 5. Skolesejlads. Tildelingen af både skal tage behørigt hensyn til sæsonens behov for uddannelse af nye sejlere.

Såfremt flere hold ønsker samme båd, fastsætter bestyrelsen proceduren for tildeling af både (evt. ved lodtrækning).

Tidligst muligt før sæson-start meddeler den reservationsansvarlige resultatet af fordelingen baseret på indkomne ønsker og øvrige behov.

 

2. ALMINDELIG BOOKING
  Efter registrering af SÆSON-BOOKING, kan medlemmer selv booke direkte i kalenderen.

Der kan højst bookes EN båd i EN af hver af følgende udlånsperioder: dag/aften, weekend, 5 hverdage.

Det er teoretisk muligt, at to personer booker for samme periode. Den, der har booket først, har ret til båden.

3. SLETNING AF BOOKING

Hvis man ikke har brug for en booking anbefales det, at man sletter bookingen. Man opnår herved, at båden bliver ledig i kalenderen, og at andre får muligheder for at booke til fælles gavn for alle.

Bookinger (og sletning af booking) i isejler bliver logget, og når bookingen er foretaget, er man normalt forpligtet til at betale lånegebyret, selv om man senere sletter bookingen.

I følgende tilfælde kan man dog slippe for at betale lånegebyr for en slettet booking:

Enten man sletter sin booking og finder en sejlerkollega, som booker båden for minimum samme periode, som man selv havde booket
eller sletningen foretages mindre end 12 timer efter oprettelsen

Via "opgørelse i værktøjskassen" kan du se alle dine bookinger - også de slettede - med booking-dato, sejl-dato og for de slettede bookinger: sletnings-dato.


Lånegebyr til top

Lånegebyret for fartøjet forfalder til betaling straks efter lånet, men vil i praksis blive opkrævet senere, medmindre ønske om hurtig opkrævning fremsendes til den reservationsansvarlige.

Periode Ugedag og tid;  
1 dag mandag - fredag, 0600 til 1659 190 kr
1 aften mandag - fredag, 1700 - 0559 410 kr
5 dage mandag 0600 til fredag 1659 1.540 kr
1 dag lørdag - søndag, 0600 - 1659 330 kr
1 aften lørdag - søndag, 1700 - 0559 330 kr
1 døgn lørdag - søndag, 0600 - 0559 550 kr
1 weekend fredag 1700 til mandag 0559 1.200 kr

Der ydes rabat, som beregnes på det totale lånegebyr.

For bestilling over:

 • 1.900 kr. ydes 10% i rabat
 • 3.100 kr. ydes 15% i rabat
 • 4.300 kr. ydes 20% i rabat
 • 5.100 kr. ydes 25% i rabat

Lånegebyr og rabat afregnes altid pr. user i sektionens kalender i "www.isejler.dk".

Gebyret omfatter lån af fartøjet, brændstof til motor og til kogeapparat (brændstof dog ikke inkluderet ved feriesejlads).

Gebyr for ikke benyttet fartøj kan KUN refunderes, såfremt mindst en af nedennævnte betingelser er opfyldt:

 1. Afbestilling, hvorefter et andet medlem afgiver bestilling for samme periode.
 2. Ved dokumenteret sygdom hos fører.
 3. Ved havari konstateret ved overtagelsen, såfremt dette havari gør sejlads uforsvarlig.
 4. Ved omstændigheder der, efter førerens skøn, gør sejlads uforsvarlig. Omstændighederne skal være dokumenteret.
 5. Ved bestyrelsens sejladsforbud som følge af reparation eller lignende.

NB: Disse afbestillinger skal godkendes af den reservationsansvarlige.

Gebyr for ikke benyttet fartøj kan IKKE refunderes med begrundelse i vejrmæssige forhold.

Der kan ikke gives nedslag i lånegebyret på grund af for sen afsejling. Såfremt en ny låner står parat til at overtage fartøjet i den umiddelbart følgende låneperiode, og fartøjet ikke bliver overdraget rettidigt, er han berettiget til at aflyse sin tur OG få lånegebyret refunderet.

Den forudgående fører er herefter pligtig til at holde sektionen skadesløs med hensyn til lånegebyr efter bestyrelsens afgørelse.

Ved gentagne overskridelser af låneperioden kan bestyrelsen idømme karantæne for benyttelse af fartøjerne.


Kontingent til top

I 2023 blev der i slutningen af januar betalt et foreløbigt kontingent på kr. 1.800.

På generalforsamlingen den 27. april 2023 blev kontingentet vedtaget.

Endvidere blev det vedtaget, at der betales halvt kontingent, hvis man er

 • Hjemmeboende barn til et medlem, der betaler fuldt kontingent
 • Ægtefælle/pårørende til et medlem, der betaler fuldt kontingent

I 2024 opkræves et foreløbigt kontingent kr. 1.800 i slutningen af januar.


Vederlag for sektions-arbejde til top

Medlemmer af bestyrelsen, vedligeholdelsesansvarlige og instruktører kan vederlagsfrit booke frie fartøjer til ture af max. 3 dages varighed (ikke faste sejlaftener) med max. 3 dages varsel.

Sejlerskole til top

Sejlsports-sektionen tilstræber at afholde det fornødne antal kurser for nye medlemmer, men må i perioder henvise til de almindelige aften skoler, når der ikke kan skaffes frivillige instruktører.
 1. FORMÅL
  Sejlerskolens formål er at give ikke-sejlkyndige sektionsmedlemmer mulighed for at erhverve Søfartsstyrelsens duelighedsbevis for fritidssejlere.

 2. OPTAGELSE
  Ethvert sejlsportsinteresseret sektionsmedlem, der kan svømme mindst 350 meter, kan optages i sejlerskolen.

 3. SØFARTSSTYRELSENS DUELIGHEDSBEVIS FOR FRITIDSSEJLERE
  Et fuldgyldigt Duelighedsbevis består af 2 dele, hvor der udstedes et Delbevis for den første beståede del, og et Fotobevis når 2. del er bestået. Rækkefølgen er underordnet.

  Tilmelding til undervisningen samt udgifter i forbindelse med denne er bindende for hele undervisningsperioden (et delbevis).

  Undervisningen afsluttes med en prøve som beskrevet i Søfartsstyrelsens regler for erhvervelse af Duelighedsbevis for Fritidssejlere.

 4. Teoretisk del af duelighedsbevis kr. 1.150,-

  Der oprettes hold i vinterhalvåret på. minimum 6 elever.

  Undervisningen foregår en aften pr. uge, og hjemmearbejde vil normalt være påkrævet.

  Ovennævnte pris dækker undervisning og prøvegebyr. Hertil betaler eleverne for undervisningsmaterialer. Betalingen sker via sektionen ved fradrag i gagen. Der er ikke nedslag i prisen for elever som vælger ikke at følge hele kurset, men blot ønsker at deltage i eksamen.

 5. Praktisk del af duelighedsbevis kr. 1.650,-

  Der undervises i hold på 3-4 personer en aften pr. uge i sejl-sæsonen.

  Ovennævnte pris dækker undervisning, gebyr for afsluttende prøve samt lånegebyr og brændstof for fartøj. Betalingen sker via sektionen ved fradrag i gagen. Der er ikke nedslag i prisen for elever som vælger ikke at følge hele kurset, men blot ønsker at deltage i eksamen.

  Sejlads med sektionens fartøj og den praktiske undervisning foregår efter den undervisningsplan, der er udarbejdet af skolelederen og godkendt af bestyrelsen.

  Eleverne deltager i undervisningen på eget ansvar.

  Skader på sektionens fartøj og materiel, der ikke skyldes grov uagtsomhed, betales af sektionen.

   

 6. ANDEN UNDERVISNING
  Såfremt tilslutningen er tilstrækkelig og instruktører kan skaffes, kan der oprettes kurser i specifikke emner indenfor sejlsport.

  Eksempelvis: kap-, spiler- og tur-sejlads, VHF/DSC radio kursus, etc.